اسمز معکوس یا همان RO چیست؟

اسمز معکوس چیست و چگونه کار می کند؟

با استفاده از یک پمپ فشار قوی، فشار بر روی قسمت املاحی و تصفیه نشده بالا رفته و آب را با فشار وارد غشا یا ممبران نفوذپذیر نموده و به این ترتیب تقریباً تمامی نمک های غیر محلول حدود 99% در پشت جریان پس زدگی قرار می گیرد. میزان فشار مورد نیاز بستگی به غلظت نمک در آب ورودی دارد. هرچه آب ورودی غلیظ تر باشد، فشار بیشتری برای غلبه بر فشار اسمزی نیاز است.

آب نمک زدایی شده که یون زدایی و مقطر شده است، محصول نامیده می شود. جریان آب که حالت پساب داشته و از ممبران RO عبور نکرده است آب پس زده شده یا غلیظ نامیده می شود.

Ro Membrane 1

همین که آب ورودی تحت فشار کافی به ممبران RO وارد می شود، مولکول های آب از بین ممبران نیمه نفوذپذیر عبور کرده و آلودگی ها که برای عبور مجوز نداشتند، به آب محل تخلیه ارسال خواهند شد. و یا در برخی موارد به آب ورودی باز گردانده شده تا از طریق این روش تصفیه مجدداً بازیافت شده و از هدر رفت آب جلوگیری شود. آب رد شده از ممبران های اسمر معکوس، محصول نهایی است و عموماً در حدود 95% تا 99% نمک های محلول از آن جدا شده است.

بسیار مهم است که بدانید سیستم اسمز معکوس، از فیلتراسیون متقابل بهره می برد بجای فیلتراسیون استاندارد در جاییکه آلودگی ها در واسطه فیلتر جمع می شوند. با روش اول، محلول از فیلتر رد شده ولی با دو خروجی، یکی آب فیلتر شده از سویی و پساب از سویی دیگر. برای جلوگیری از تشکیل آلودگی ها، جریان فیلتراسون متقابل به آب اجازه شستن و پخش کردن آلودگی ها و نوسانات کافی برای پاکسازی سطح ممبران را می دهد.

چه آلودگی هایی را اسمز معکوس از آب پاکسازی می کند؟

روش اسمز معکوس برای پاکسازی نمک های محلول، کلوئیدها، باکتری ها و .. از آب ورودی مناسب است (اگرچه RO بطور 100% توانایی حذف باکتری ها و ویروس ها را ندارد). هر ممبران RO آلودگی ها را بر اساس سایز و بار موجودشان حذف می نماید. هر ذره اضافی که بار مولکولی بیش از 200 را دارد به احتمال بسیار زیاد توسط یک سیستم RO قوی پس زده می شود. به همین منوال، هرچه بار یونی بیشتر باشد، احتمال عبور آن از سیستم ممبرانها کمتر است. برای مثال، یون سدیم تنها دارای یک بار بوده و توسط ممبران RO پس زده نمی شود همچنین بعنوان مثال کلسیم که حاوی دو بار است. پس به همین دلیل است که برخی گازها براحتی از ممبران عبور می کنند از جمله CO2 چون دارای بار کم و وزن مولکولی پایینی هستند. چون ممبران، گازها را پس نمی زند، آب محصولی می تواند دارای pHپایین تری از حالت معمول باشد. البته این بستگی به میزان گاز در آب ورودی دارد که نهایتاً به اسید کربنیک تبدیل می شود.

این روش تصفیه آب (RO) اسمز معکوس برای تصفیه آب های لب شور، سطحی و زیرزمینی برای کاربردهای جریان سبک و سنگین مناسب است. برخی مثال ها در صنایع که از این روش استفاده می کنند از این جمله است:

دارویی – غذایی – آب ورودی بویلر – فلزات و …