مواد شیمیایی تصفیه پساب

wastewater treatment chemicals

مواد شیمیایی تصفیه پساب در تصفیه پساب مورد استفاده قرار می گیرند که این تصفیه، فرایندی تبدیلی است. در جاییکه آب به دلیل افت کیفیت بسیار زیاد و موارد بهداشتی دیگر مورد استفاده نیست مورد بهره برداری قرار می گیرد. یا اینکه در نهایت به طبیعت تزریق خواهد شد. این فرایند کلی از یک سری فعالیت مانندحمام کردن ، شستشو، آب ناشی از باران و … حاصل می شود. پساب پر است از آلودگی هایی مانند میکروبها، مواد شیمیایی و دیگر مواد سمی. بنابراین تصفیه آن جهت کاهش میزان آلودگی ها تا رسیدن به یک حد قابل قبول است. بنابراین آب را برای استفاده مجدد و یا تزریق در اکوسیستم به حد قابل قبولی از کیفیت می رساند.

دو روش بطور کلی در این زمینه وجود دارد یکی تاسیسات شیمیایی و دیگری بیولوژیکی است. در روش دوم، از باکتری ها و مواد زیستی برای شکستن مولکولهای فاضلاب استفاده می شود. ولی در روش اول، که فیزیکی یا شیمیایی است، از روش های فیزیکی استفاده می شود. روش فیزیکی بیشتر برای صنایع و بیولوژیکی برای مصارف شهری مورد استفاده است. زیرا در پساب صنایع حجم بالایی از مواد سمی و شیمیایی مضر برای اکوسیستم دیده می شود.

دسته دیگری از محصولات شرکت مهرتاش سپاهان در ارتباط با مواد شیمیایی تصفیه آب، مواد شیمیایی تصفیه پساب می باشد. یکی از مهمترین زیرگروه های محصولی در این زمینه، پلی الکترولیت ها هستند که در زیر به لینک این محصولات دسترسی خواهید داشت:

پلی الکترولیت

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه روی لینک هر یک از محصولات کلیک نموده و یا با شماره تلفن 03133035 داخلی 183 بخش فروش مواد شیمیایی حوزه آب و پساب تماس بگیرید.