در ابتدا بایستی این نکته مدنظر قرار گیرد که پلی الکترولیت جهت تصفیه آب به صورت پودری می باشد.  

خرید پلی الکترولیت

پلی آکریل آمید- شامل پلی الکترولیت کاتیونی ، پلی الکترولیت آنیونی می باشد.

 polyacrylamide – (پلی آکریل آمید) با علامت مخفف شده و اختصاری PAM : تشکیل شده از یک پلیمر زنجیره بلند و آکریل آمید است، که دارای یکی از بارهای منفی، مثبت و یا خنثی باشد. پلی آکریل آمیدها امکان انحلال در آب را داشته و با توجه به ساختار و بار آن ها، می توانند ذرات کلوئیدی با بار مثبت(مانند برخی مواد ارگانیک) و بار منفی(ذرات خاک، شن و…) را جذب کنند.

جهت از بین بردن ناخالصی ها ی کلوئیدی و معلق در آب و پساب از روش انعقاد سازی  لخته سازی بهره می برند. برای نیل به هدف مورد نظر، منعقد کننده هایی وجود دارد که باعث خنثی شدن بار موجود در این ذرات می شود و به صورت پلی در میان این ذرات کلوئیدی جای گرفته و موجب می شود ذرات نزدیک شده و سایز بزرگتری پیدا کنند و بدین ترتیب این ذرات به سرعت پس از زمان محدودی، ته نشین می شوند. برای تسریع و تکامل این فرایند و ایجاد لخته هایی با سایز بالاتر، کمک منعقد کننده هایی هست که این فرایند به کمک این مواد از جمله پلی الکترولیت یا پلی اکریل آمید(Polyelectrolyte – Polyacrylamide )که PAM  هم  نامگذاری می شود با  بازدهی بالاتری صورت می گیرد.

ترکیبات پلیمری با وزن مولکولی زیاد فرموله شده بر اساس پلی آکریل آمید به نام پلی الکترولیت جهت تصفیه آب (جهت خرید پلی الکترولیت)

 این مواد، محلول در آب و بر پایه پلی آکریل آمید می باشند که به طور وسیعی در تکمیل عمل تصفیه و حذف ناخالصی های معلق کلوئیدی در آب مورد بهره برداری قرار می گیرند. این مواد سریعاً ته نشین شدن مواد معلق و تراکم مواد ته نشین شده را سرعت داده و در انر آن، بازده فیلتر سازی بالا رفته که باعث ارتقا کیفیت این عمل و کم شدن موثر کدورت نهایی خواهد شد.

در صورتیکه تصمیم به خرید پلی الکترولیت دارید، در نظر داشته باشید که اساساً پلی الکترولیت جهت تصفیه آب، به 3 گروه تقسیم بندی می شوند:

1- آنیونی: به واسطه حل شدن در آب محلولی با بار منفی ایجاد نموده که منجر به انعقاد ذرات کاتیونی محلول در مایعات خواهد شد.

2- کاتیونی: بر اثر حل شدن در آب، محلولی با بار مثبت تولید  می نماید که باعث انعقاد ذرات آنیونی محلول در مایعات خواهد شد.

3- بدون بار: با حل شدن در آب از خود تاثیر بدون بار را نشان خواهند داد.

پلی الکترولیت جهت تصفیه آب، چه کاربردهایی دارند؟ برای آنها که در فکر خرید پلی الکترولیت هستند. 

1- عمل تصفیه آب خام ورودی، جهت تولید آب آشامیدنی بعنوان  کمک منعقد کننده 

2- جداسازی مواد جامد و ترکیبات با خاصیت آلی موجود در آب بازگشتی از سامانه های حرارتی

3- تفکیک جامدات : اکسیدهای غیرمحلول، روغن و گریس در تصفیه آب بازگشتی از قسمت نورد در حوزه فولاد

4- از بین بردن رنگ: کلوئیدها و مواد جامد معلق در صنایع تولید محصولات پتروشیمی

5- در زمینه زراعت : جهت افزایش ضریب جذب آب خاک