شايد تابحال عبارت CIP بگوش شما آشنا باشد. در سيستم هاي RO و آب شيرين كن هاي متكي به اين سيستم، شستن ممبران ها را Clean in place مي نامند.  

CIP باعث رفع گرفتگي سطح فيلتر ممبران ها شده و سطح غشا را پاكسازي مي كنند. البته فعالان زمينه تصفيه و بهسازي آب مي دانند كه اين گرفتگي عادي است و بصورت تناوبي اتفاق مي افتد. انتخاب زمانهاي دقيق براي شستشوي ممبران ها، باعث ارتقاي چرخه عمر غشاها مي گردد. زمان معمول براي اين شتسشوها متوسط حدود 8 ماه است. كريستال و رسوب گذاري بر روي ممبران ها از نتايج شستشوي نابهنگام و دير هنگام غشاهاست. 

سيستم پيش تصفيه چه مي كند؟

اين سيستم در گرفتگي پيش از موعد غشاها بسيار موثر است و در صورتيكه CIP سيستم آب شيرين كن اسمز معكوس پيش از موعد اتفاق بيفتد، بايستي اين سيستم پيش تصفيه مورد بررسي دوباره قرار گيرد تا فيلتر غشا از بين نرود.

بازده دستگاه توسط گرفتگي ناشي از گل و لاي و لجن دچار افت مي شود و عوامل شيميايي مورد نياز براي پاكسازي بايد مورد بررسي مجدد باشد. لايه هاي خاصي در گرفتگي ايجاد خواهد شد كه محلولي شيميايي بايد براي از بين بردن لايه فوقاني مورد استفاده قرار گيرد. حال با شستن صحيح لايه هاي بالايي، لايه هاي بعدي نيز بخوبي پاكسازي خواهد شد.