شامل دسته محصولی های شیمیایی اد بلو و ضد یخ و شیشه شور می باشد.