مربوط به كمپرسورهاي تبريدی، هوا، پيستونی، رفت و برگشتی و CNG