دانستنیهای روانکارها، مواد شیمیایی تصفیه و بهسازی آب و مواد شیمیایی ویژه