دربرگیرنده محصولات روغن های هیدرولیک و دنده و کمک سایش برای صنعت سیمان.